-

ويسکوالاستيک که جهت قراردادن لنز داخل چشمي مورد استفاده قرار ميگيرد: و نيز با عنايت به اين امر که استفاده از اين مواد ممکن است عوارضي چون ادم قرنيه و بالا رفتن فشار چشم را در پي داشته باشد، بر آن شديم که تحقيق کمي و دقيقي را در مورد استفاده از هوا که قيمتي ندارد و در همه جا يافت ميشود، در مقايسه با مواد متيل سلولز از نظر ميزان ايجاد قرنيه و فشار چشم بعد از عمل انجام دهيم.
نمونه هاي مورد مطالعه به روش آسان(Convenience) از بين مراجعين به درمانگاه چشم مرکز پزشکي فارابي که جهت عمل کاتاراکت خارج کپسولي باضافه قرار دادن لنز در داخل چشم کانديد شده بودند، انتخاب شدند. سپس در يک مطالعه(Clinical trial) به روشRandomization در دو گروه، هوا و متيل سلولز قرار داده شدند (بيماران هر دو گروه از جهت عمومي وافتالمولوژيک يکسان بوده اند). 52 نفر از بيماران، لنز آنها با هوا و 50 نفر با متيل سلولز قرار داده شد. متغيرهاي مورد مطالعه شامل: 1) اندازه گيري(Intra ocular pressure) IOP بوده که با دستگاه دقيق آپلاناسيون تونومتر اندازه گيري شده است. مقايسه فشار چشم نيز در دو گروه قبل از عمل تفاوت معني داري نداشته است. مقايسه ميانگين فشار چشم در دو گروه هوا و متيل سلولز در يک روز، يک هفته و سه هفته بعد از عمل، تفاوت معني داري را نشان نداد، ولي مقايسه فشار چشم در دو گروه، هشت هفته بعد از عمل در گروه هوا 12.38 و در گروه متيل سلولز 13.36 ميليمتر جيوه بوده است که تفاوت معني داري را نشان داد (P<0.05).
2) مقايسه ميانگين ضخامت قرنيه که با دستگاه پاکي متر اولتراسونيک اندازه گيري شد که در روز قبل از عمل، يک روز، يک هفته، سه هفته بعد از عمل در گروه هوا و متيل سلولز انجام شد که تفاوت معني داري را نشان نداد، ولي مقايسه ميانگين ضخامت قرنيه هشت هفته بعد از عمل در دو گروه تفاوت معني داري را نشان داد. ادم قرنيه (ضخامت قرنيه) در گروهي که از هوا براي جاگذاري لنز آنها استفاده شده کمتر بود (در گروه هوا 517 ميکرون و در گروه متيل سلولز 534 ميکرون، (P<0.05).

:: موضوعات مرتبط :
تاريخ : دوشنبه 17 مهر 1396 | 16:30 | نویسنده : رویا |