-

مرغان مروارید متعلق به رده پرندگان قرقاول هستند. روده‌ بزرگ بدلیل جذب آب، هضم، فعالیت میکروبی و تولید ایمونوگولوبولین‌ و آنتی‌بادی‌ در بدن پرندگان دارای اهمیت می‌باشد. از آنجایی‌که تفاوت‌هایی در بعضی گونه‌ها در این اعضا مشاهده می‌شود و نیز بدلیل اینکه بر روی بعضی از پرندگان خانواده قرقاول مانند مرغ مروارید تاکنون تحقیقات انجام نشده است، این مطالعه صورت پذیرفت. بدین منظور 20 عدد مرغ مروارید بالغ نر و ماده انتخاب شدند و روده بزرگ آن‌ها مورد مطالعه آناتومی قرارگرفت، سپس نمونه‌ بافتی اخذ گردید. نمونه‌ها به روش هماتوکسیلین و ائوزین (H & E) رنگ آمیزی شدند. یافته‌های ماکروسکوپیک و میکروسکوپیک در اساس مشابه سایر ماکیان بود. نتایج آزمون‌های آماری در روده بزرگ نشان داد تفاوت معناداری بین اندازه این اعضا در دو جنس وجود ندارد. ویژگی قابل ذکر در روده کور مشاهده شد. پرز ایلئومی در روده کور مرغ مروارید برخلاف ماکیان ناواضح بود. همچنین برخلاف سایر پرندگان قرقاول روده کور در مرغ مروارید ساختار لوله‌ای داشت. در مطالعه بافتی نیز لوزه سکومی در مرغ مراروید فقط در یک سمت دیواره قرار داشت.

:: موضوعات مرتبط :
تاريخ : دوشنبه 17 مهر 1396 | 16:29 | نویسنده : رویا |